Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Hướng dẫn lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

Cách lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp quý theo mẫu số 01A/TNDN ( áp dụng đối với người nộp thuế kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo thu nhập chịu thuế thực tế phát sinh) :

Hướng dẫn lập báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp 2013

 • Chỉ tiêu [01] – Ghi rõ kỳ tính thuế trong năm (thí dụ : Quý 3 năm 2007).
 • Chỉ tiêu [02] đến chỉ tiêu [09] – các chỉ tiêu định danh : Ghi chính xác tên, mã số thuế , địa chỉ văn phòng trụ sở, số điện thoại, số fax, địa chỉ email của người nộp thuế như đã đăng ký trong tờ khai đăng ký thuế, không sử dụng tên viết tắt hay tên thương mại.
 • Chỉ tiêu [10] – Doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ : là tổng doanh thu thực tế phát sinh chưa có thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ bán ra 3 tháng trong kỳ tính thuế, bao gồm: doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
 • Chỉ tiêu [11] – Chi phí thực tế phát sinh : là toàn bộ các khoản chi phí thực tế phát sinh liên quan đến doanh thu thực tế phát sinh trong kỳ tính thuế. Chỉ tiêu này bao gồm: Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; Chi phí hoạt động tài chính và các khoản chi phí khác ghi nhận trên sổ sách kế toán của người nộp thuế
 • Chỉ tiêu [12] – Lợi nhuận thực tế phát sinh trong kỳ :  [12] = [10] – [11] .
 • Chỉ tiêu [13] : Điều chỉnh tăng lợi nhuận theo pháp luật thuế, chỉ tiêu này phản ánh toàn bộ các điều chỉnh về doanh thu hoặc chi phí được ghi nhận theo chế độ kế toán, nhưng không phù hợp với quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, làm tăng tổng lợi nhuận phát sinh của người nộp thuế , ví dụ như: chi phí khấu hao TSCĐ không đúng quy định, Chi phí lãi tiền vay vượt mức khống chế theo quy định, chi phí không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy định, các khoản thuế bị truy thu và tiền phạt về vi phạm hành chính đã tính vào chi phí, chi phí không liên quan đến doanh thu, thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp …
 • Chỉ tiêu [14] : Điều chỉnh giảm lợi nhuận theo pháp luật thuế phản ánh tổng số tiền của tất cả các khoản điều chỉnh dẫn đến giảm lợi nhuận phát sinh trong kỳ tính thuế như: lợi nhuận từ hoạt động không thuộc diện chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm trừ các khoản doanh thu đã tính thuế quý trước, chi phí của phần doanh thu điều chỉnh tăng …
 • Chỉ tiêu [15] : Số lỗ được chuyển vào kỳ này theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, bao gồm số lỗ của các năm trước đăng ký kế hoạch chuyển lỗ vào năm nay và số lỗ của các quý trước trong năm .
 • Chỉ tiêu [16] : Thu nhập chịu thuế  [16] = [12] + [13] – [14] – [15]
 • Chỉ tiêu [17] : thuế suất phổ thông 28%
 • Chỉ tiêu [18] : DN tự xác định các điều kiện, mức độ ưu đãi để xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được miễn, giảm bao gồm cả ưu đãi về thuế suất và ưu đãi về miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp .
 • Chỉ tiêu [19]: Thuế TNDN phải nộp trong kỳ  [19] = [16] x [17] – [18]
Hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNDN – Mẫu 03/TNDN

Để hoàn thiện tơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, bạn cần :

Xác định lợi nhuận (lỗ) theo Báo cáo tài chính:
Xác định thu nhập chịu thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp:
Xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động SXKD:
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động chuyển nhượng BĐS:
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và khai số thuế phân bổ, khai giao dịch liên kết

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Mr DƯƠNG – CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline : 0988 332 093

Website : http://trungtamketoanthanhxuan.com/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment