Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT – Số thuế GTGT phải nộp = thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào ( có số dương); nếu có số âm thì là thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển sang kỳ sau để khấu trừ tiếp. Nếu còn được khấu trừ liên tiếp trong 3 tháng và số tiền kha khá thì doanh nghiệp có quyền lập hồ sơ đề nghị Cơ quan Thuế được hoàn thuế.

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  •  Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008
  •  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.
  •  Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
  •  Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT

Cách lập tờ kê khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu :

Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức kinh doanh thực hiện lưu giữ đủ hoá đơn, chứng từ bán hàng, cung cấp dịch vụ nhưng không có đủ hoá đơn, chứng từ mua hàng hoá, dịch vụ đầu vào nên không xác định được giá trị gia tăng trong kỳ thì áp dụng khai thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu.

1

Căn cứ lập tờ kê khai thuế giá trị gia tăng

NNT căn cứ vào hoá đơn, chứng từ bán HHDV trong kỳ và sổ sách kế toán để lập tờ kê khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/GTGT.

Cách lập cụ thể các chỉ tiêu như sau:

Dòng chỉ tiêu “Tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu “Tổng doanh thu HHDV bản ra chịu thuế GTGT” trên Tờ kê khai thuế giá trị gia tăng phản ánh tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT của kỳ tính thuế. Cơ sở kinh doanh phải ghi riêng tổng doanh thu của HHDV chịu thuế GTGT theo từng loại thuế suất kê khai thuế GTGT.

Chỉ tiêu này chi tiết theo nhóm ngành nghề thuộc danh mục nhóm ngành nghề, mỗi dòng chỉ một ngành nghề duy nhất, không được trùng.

– Chỉ tiêu [21]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 0% và không chịu thuế.

– Chỉ tiêu [22]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%.

– Chỉ tiêu [23]: ghi tổng doanh thu của HHDV bán ra chịu thuế suất 10%.

Dòng chỉ tiêu “Tỷ lệ GTGT trên doanh thu”:

Chỉ tiêu “Tỷ ỉệ kê khai thuế giá trị gia tăng trên doanh thu” là tỷ lệ (%) do cơ quan thuế ấn định. NNT căn cứ vào thông báo của cơ quan thuế về tỷ lệ % GTGT trên doanh thu đối với từng loại ngành nghề, HHDV để ghi vào chỉ tiêu này.

– Chỉ tiêu [24] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 0% và không chịu thuế.

– Chỉ tiêu [25] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 5%.

– Chỉ tiêu [26] ghi tỷ lệ % GTGT trên doanh thu loại HHDV có thuế suất 10%.

Dòng chỉ tiêu “Tổng GTGT phát sinh trong kỳ”:

Chỉ tiêu “Tổng GTGTphát sinh trong kỳ” phản ánh GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ được xác định bằng tổng doanh thu hàng hoá dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT nhân (x) với tỷ lệ GTGT trên doanh thu. NNT phải ghi GTGT của HHDV chịu thuế GTGT phát sinh trong kỳ theo từng loại thuế suất thuế GTGT; Cụ thể như sau:

– Chỉ tiêu [27] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 0% và không chịu thuế

Chỉ tiêu [27] 1 Chỉ tiêu [21] X Chỉ tiêu [24]

– Chỉ tiêu [28] ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 5%:

Chỉ tiêu [28] = Chỉ tiêu [22] X Chỉ tiêu [25]

– Chỉ tiêu [29]: ghi GTGT phát sinh trong kỳ loại thuế suất 10%

Chi tiêu [29] = Chi tiêu [23] X Chỉ tiêu [26]

Dòng chỉ tiêu “Tổng thuế GTGT phải nộp”:

Số liệu ghi vào chỉ tiêu “Tổng thuế giá trị gia tăng phải nộp” được ghi riêng theo từng loại thuế suất, Trong đó:

– Chỉ tiêu [30] = Chỉ tiêu [27] X 0%

– Chỉ tiêu [31] = Chỉ tiêu [28] X 5%

– Chỉ tiêu [32] = Chỉ tiêu [29] X 10%

Chỉ tiêu [33] “Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT”:

Chỉ tiêu [33] = Chỉ tiêu [21] 1 Chỉ tiêu [22] I Chỉ tiêu [23]

Chỉ tiêu [34] “Tổng số thuế GTGT phải nộp trong kỳ”:

Chỉ tiêu [34]= Chỉ tiêu [30]+ Chỉ tiêu [31]+ Chỉ tiêu [32]

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment