Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 02/GTGT

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 02/GTGT

CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN KÊ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

  •  Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008
  •  Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT.
  •  Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng, Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành
  •  Thông tư số 65/2013/TT-BTC ngày 17/5/2013 của Bộ Tài chính v/v sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 02/GTGT

Cách lập tờ kê khai thuế giá trị gia tăng dành cho dự án đầu tư:

4

Cách lập tờ kê khai thuế giá trị gia tăng

Chỉ tiêu [21] “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang”

Số thuế GTGT chưa được hoàn của kỳ tính thuế trước chỉ tiêu [32] được ghi vào chỉ tiêu [21] của Tờ khai thuế GTGT kỳ này.

Dòng chỉ tỉêu 2 “Kê khai thuế giá trị gi tăng đầu vào của dự án đầu tư”:

– Chỉ tiêu [22] “Hàng hoá dịch vụ mua vào trong kỳ”: số liệu ghi vào chỉ tiêu này lấy từ dòng tổng cột 8 dòng 4 trên Bảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (mẫu so 01-2/GTGT).

– Chỉ tiêu [23] “Thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào trong kỳ”: Số liệu ghi vào chi tiêu này lấy từ dòng tổng cột 10 đòng 4 trên Đảng kê hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào (mẫu số 01-2/GTGT).

Dòng 2.2 “Điều chỉnh thuế GTGT của HHDV mua vào các kỳ trước”

– Các chỉ tiêu [24], [25, [26] và [27]: Nhập số liệu điều chỉnh tăng hoặc giảm giá trị, thuế GTGT của HHDV mua vào dành cho dự án đầu tư của các kỳ tính thuế trước. Trường hợp này có kèm theo bản giải trình 01/KHBS

Lưu ý: Các trường hợp hoá đơn, chứng từ HHDV mua vào quá 6 tháng kể từ khi phát sinh không được điều chỉnh vào chỉ tiêu “điểu chỉnh tăng” [24], [25].

Chỉ tiêu [28] “Tổng số thuế giá trị gia tăng của HHDV mua vào” được xác định theo công thức:

[28] = [23] + [25] -[27]

Chi tiêu [28a] “Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư (cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế” Các trường hợp kê khai riêng cho dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải bù trừ với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Chỉ tiêu [28a] được nhập và đưa lên chỉ tiêu [40b] cùa TK 01/GTGT.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này cần được so sánh, đối chiếu với chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT và chỉ tiêu [28] của tờ kê khai thuế giá trị gia tăng 02/GTGT.

  • Trường hợp số liệu ở chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT lớn hơn chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [40a].
  • Trường hợp số liệu ở chỉ tiêu [28] của tờ khai 02/GTGT nhỏ hơn chỉ tiêu [40a] của TK 01/GTGT thì chỉ tiêu [28a] được kê tối đa bằng giá trị của chỉ tiêu [28] Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mà chưa được bù trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng cho dự án đầu tư.

Chỉ tiêu [29] “Kê khai thuế giá trị gia tăng chưa được hoàn đến kỳ kê khai của dự án đầu tư” được xác định bàng công thức: [29]= [21]+[28]-[28a]

Chỉ tiêu [30] “Số thuế GTGT của dự án đầu tư đề nghị hoàn trong kỳ”.

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được xác định là CSKD có nhu cầu đề nghị hoàn thuế và đảm bảo các nguyên tắc sau:

-Chỉ tiêu [29] lớn hơn 200 triệu đồng.

-Chỉ tiêu [29] nhỏ hơn 200 triệu đồng đối với trường hợp dự án đầu tư đã đầu tư được 01 năm trở lên.

Chỉ tiêu [31] “Thuế GTGT chưa đươc hoàn bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập trong kỳ”: là số thuế GTGT còn được khâu trừ đến thời điểm bàn giao cho doanh nghiệp mới thành lập nhưng NNT chưa lập hồ sơ hoàn thuế.

Chỉ tiêu [32] “Thuế GTGT chưa được hoàn chuyển kỳ sau”, số tiền ghi vào ô này được xác định theo công thức: [32]= [29]-[30]-[31]

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Mr DƯƠNG – CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline : 0988 332 093

Website : http://trungtamketoanthanhxuan.com/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment