Trang chủ » LÀM KẾ TOÁN THUẾ » Hướng dẫn cách khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn cách khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

Hướng dẫn khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

1. Trường hợp khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

– Sau khi hết hạn nộp hồ sơ, NNT phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót nhầm lẫn, làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì được khai bổ sung thuế giá trị gia tăng.

– Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp căn cứ vào số tiền thuế chậm nộp hoặc số tiền thuế đã được hoàn, số ngày chậm nộp và mức xử phạt theo quy định tại Điều 106 Luật Quản lý thuế, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.

– Trường hợp người nộp thuế không tự xác định hoặc xác định không đúng số tiền phạt chậm nộp thì cơ quan thuế xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết để thực hiện.thuế gtgt

2. Nguyên tắc khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

– Khi lập hồ sơ khai bổ sung, NNT lập tờ khai thuế mới theo số liệu đã được điều chỉnh. Căn cứ vào các chỉ tiêu liên quan đến việc tính toán ra số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ trên tờ khai là căn cứ để lập bản giải trình 01/KHBS. Các chỉ tiêu khai trên 01/KHBS bao gồm:

+ Chỉ tiêu [22]: Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang .

+ Chỉ tiêu [25]: Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này

+ Chỉ tiêu [31] Thuế GTGT của HHDV bán ra chịu thuế suất 5%

+ Chỉ tiêu [33] Thuế GTGT của HHDV bán ra chịu thuế suất 10%

+ Chỉ tiêu [42] Thuế GTGT đề nghị hoàn.

– Chỉ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng mẫu 01/KHBS trong trường hợp só sự thay đổi về số thuế GTGT phải nộp hoặc được khấu trừ. Trường hợp chỉ điều chỉnh các chỉ tiêu không làm thay đổi số thuế phải nộp (sai sót về doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, mua vào v.v…), thì người nộp thuế có văn bản giải trình kèm theo tờ khai bỏ sung thuế giá trị gia tăng mới thay thế, không lập hồ sơ kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

– Trường hợp khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế phải nộp thì NNT không phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng lập hồ sơ khai bổ sung.

– Trường hợp khai bổ sung làm tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ thì NNT ngoài việc khai bổ sung thì phải điều chỉnh số liệu tăng giảm các chỉ tiêu tương ứng vào tờ khai của tháng lập hồ sơ khai bổ sung.

3. Thời gian lập hồ sơ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

NNT có thể lập hồ sơ khai bổ sung vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra thuế tại trụ sở của NNT. Trường hợp khai bổ sung không làm thay đổi số thuế hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế được khấu trừ, phải điều chỉnh số liệu tăng giảm vào tờ khai của tháng lập hồ sơ thì có thể nộp hồ sơ khai bổ sung cùng với hồ sơ khai của tháng.

Hồ sơ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng bao gồm:

– Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT của kỳ kê khai thuế cần điều chỉnh với đầy đủ các chỉ tiêu theo số đã điều chỉnh.

– Bản giải trình bổ sung thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/KHBS ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính .

– Tài liệu giải thích cho bản giải trình khai bổ sung thuế giá trị gia tăng.

4. Cách lập hồ sơ khai bổ sung thuế giá trị gia tăng

4.1. Cách lập tờ khai mẫu số 01/GTGT mới của kỳ kê khai cần điều chỉnh: NNT kê khai đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng 01/GTGT theo số liệu mới (số sau khi đã điều chỉnh)

4.2. Cách lập bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS:

a. Cách ghi các chỉ tiêu theo cột dọc:

– Cột số 2: Chỉ tiêu điều chỉnh: Ghi các chỉ tiêu có liên quan đến việc làm thay đổi số thuế phải nộp như: Thuế GTGT đầu ra, thuế GTGT đầu vào .

– Cột số 3: Mã số chỉ tiêu: ghi theo mã số tương ứng trên tờ khai 01/GTGT.

– Cột số 4: Số đã kê khai: Ghi theo số thuế đã ghi tại tờ khai 01/GTGT của kỳ khai thuế có số liệu cần điều chỉnh.

– Cột số 5: Số điều chỉnh: ghi theo số thuế thực tế phát sinh.

– Cột số 6: Chênh lệch giữa số điều chỉnh với số đã kê khai: Là hiệu số giữa số điều chỉnh với số đã kê khai hoặc ngược lại.

b. Cách ghi các chỉ tiêu theo dòng:

– Đối với các trường hợp điều chỉnh tăng số thuế phải nộp: Ghi vào mục I của Bản giải trình theo từng trường hợp hoặc đồng thời các nội dung sau:

+ Giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang ( Chỉ tiêu

+ Giảm số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ(Chỉ tiêu 25)

+ Tăng số thuế GTGT đầu ra (Chỉ tiêu 31, 33)

+ Giảm số thuế đề nghị hoàn (Chỉ tiêu 42)

– Đối với các trường hợp điều chỉnh giảm số thuế phải nộp: Ghi vào mục II của Bản giải trình theo từng trường hợp hoặc đồng thời các nội dung sau:

+ Tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang (Chỉ tiêu 22)

+ Tăng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ (Chỉ tiêu 25)

+ Giảm số thuế GTGT đầu ra (Chỉ tiêu 31, 33)

+ Tăng số thuế đề nghị hoàn (Chỉ tiêu 42)

* Lưu ý: Đối với trường hợp kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu vào còn trong thời hạn được kê khai (không quá 6 tháng kể từ tháng phát sinh) thì trực tiếp khai vào bảng kê 01-2/GTGT mà không khai vào bảng này.

c. Xác định số tiền phạt chậm nộp

+ Số ngày chậm nộp: Tính từ ngày 21 của kỳ tính thuế phải điều chỉnh đến ngày lập hồ sơ khai bổ sung.

+ Trường hợp NNT khai bổ sung mà làm giảm số thuế còn được khấu trừ mà số thuế này đã được cơ quan thuế ta quyết định hoàn thuế thì số tiền phạt chậm nộp được tính từ ngày cơ quan thuế có quyết định hoàn thuế đến ngày DN nộp lại số thuế đã hoàn.

+ Số tiền phạt chậm nộp = Tổng số thuế điều chỉnh tăng x Số ngày chậm nộp x 0,05%.

d. Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm:

– NNT ghi rõ nguyên nhân làm tăng, giảm số thuế phải nộp cho từng trường hợp cụ thể.

– Tài liệu đính kèm: Trường hợp NNT có các tài liệu chứng minh liên quan đến việc làm tăng, giảm số thuế phải nộp thì ghi đầy đủ và phải nộp kèm hồ sơ này.

_____________________________________

MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ

Mr DƯƠNG – CÔNG TY KẾ TOÁN HÀ NỘI

Hotline : 0988 332 093

Website : http://trungtamketoanthanhxuan.com/

Đánh giá bài viết!

Bài viết liên quan:

Leave a Comment